De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sector-werkgevers en werknemers bij de overheid. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer. Lees verder..

Actueel

Om de transitie van (een groot deel van) de overheid naar het private arbeidsrecht te begeleiden, is in de ROP-vergadering van 6 juni 2017 besloten tot de instelling van een tijdelijke Transitiekamer. Deze Transitiekamer valt onder de ROP en is een bestuurlijk overleg van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de publieke sector.

Minister Plasterk laat zich in zijn brief positief uit over de invoering van deze wet en het daarvoor benodigde overleg met de vakcentrales van overheidspersoneel.

Hoe staat het ervoor met het wetsvoorstel ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’?

Agendacommissie (ACR)

De Agendacommissie ROP bereidt de plenaire vergaderingen voor van de ROP en kan, als de Raad daarom verzoekt, onderwerpen zelfstandig ter hand nemen. Lees verder...

Pensioenkamer (PK)

De Pensioenkamer van de ROP maakt onderdeel uit van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). De Pensioenkamer is verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel. Lees verder...