Op 28 januari 2020 hebben partijen betrokken bij de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) een aantal afspraken gemaakt over de vormgeving van het bovensectoraal overleg na de invoering van de Wnra op 1 januari 2020. Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van partijen bij de ROP heeft deze afspraken nader uitgewerkt. Per 1 januari 2022 zijn de volgende documenten van kracht:

  1. een herziene Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;
  2. een herzien Reglement van Orde van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;
  3. een nieuw Reglement van de Advies en Arbitrage Commissie van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.