WOR-kamer

De WOR-kamer heeft als taak het voeren van het tripartite overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties conform artikel 46e Wet op de ondernemingsraden (WOR) over de uitoefening van de bevoegdheden die artikel 46d WOR aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toekent.

De WOR-kamer kan namens de Raad eigenstandig instemming verlenen aan voorgenomen besluiten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties indien en voor zover de wet deze instemming vereist.