2020

Adviezen

Internetconsultatie over implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (01-09-2020)

Document bekijken

Brief minister Ollongren - Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn (14-08-2020)

Document bekijken

Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn (20-07-2020)

Document bekijken

2013

Adviezen

Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (14-06-2013)

Document bekijken

Wetsvoorstel Huis van Klokkenluiders (29-01-2013)

Document bekijken

2011

Adviezen

Advies inzake wijziging Waa teneinde flexibel werken te bevorderen

Document bekijken

Advies Stichting van de Arbeid en Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) m.b.t. de AMvB Commissie

Document bekijken

2010

Adviezen

Advies- en verwijspunt klokkenluiden

Document bekijken

2008

Adviezen

Adviesaanvraag Min BZK betreft klokkenluiders in de publieke sector

Document bekijken

Beroepscodes

Document bekijken

2007

Adviezen

ROP-advies Gelijke Beloning 2007

Document bekijken

Gelijke beloning

Document bekijken

2006

Adviezen

Arbeidsmarktknelpunten Overheid en Onderwijs

Document bekijken

Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel

Document bekijken

2005

Adviezen

Adviesaanvraag aan ROP aangaande IBO-normalisatie

Document bekijken

Advies aan sectoren aangaande gelijke beloning

Document bekijken

Briefadvies aan SZW aangaande gelijke beloning

Document bekijken

Wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar

Document bekijken

Gelijke beloning 2005

Document bekijken

Vluchten kan niet meer. Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij overheid en onderwijs een noodzaak.

Document bekijken

Briefadvies gelijke beloning

Document bekijken

2004

Adviezen

Heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2005

Document bekijken

Wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Document bekijken

2003

Adviezen

Wijziging van de Ambtenarenwet verband met normen en goed ambtelijk handelen regels over integriteit.

Document bekijken

Advies over voorstel van Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) en Invoeringswet financiering sociale verzekeringen (IWFSV)

Document bekijken

Wijziging Militaire Ambtenarenwet: verzoek invoering verbod onderscheid al dan niet tijdelijk.

Document bekijken

Briefadvies: Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met normen en waarden voor goed ambtelijk handelen en algemene regels over integriteit

Document bekijken

2001

Adviezen

Briefadvies ROP: Conceptwetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Document bekijken

Aanbeveling van de ROP aan de sectoren inzake de Arbeidsmarkt van de Overheid 1 : Investeren in mensen

Document bekijken

2000

Adviezen

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Document bekijken

1999

Adviezen

Aanpassingswet OOW

Document bekijken

Gevolgen veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving voor de overheid als arbeidsorganisatie

Document bekijken

Proeve van Wet houdende een verbod tot het maken van ongerechtvaardigd onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte

Document bekijken

Project Overheidspersoneel onder de Werkloosheidswet en de Ziektewet

Document bekijken

Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg

Document bekijken

1998

Adviezen

Ambtelijke status

Document bekijken

Het Actie programma een leven lang leren

Document bekijken

De organisatie van de uitvoering van de sociale verzekeringen

Document bekijken

Werving en selectie

Document bekijken

Kansen op combineren: Arbeid, Zorg en Economische Zelfstandigheid

Document bekijken

Taakafbakening pensioenfondsen

Document bekijken

1997

Adviezen

Werken aan Zekerheid

Document bekijken

1996

Adviezen

Arbeid en Zorg

Document bekijken

Wetgeving ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie

Document bekijken

Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Document bekijken

Voorstel van wet OOW

Document bekijken

1995

Adviezen

Wet op het ouderschapsverlof

Document bekijken

Kabinetsvoornemens ten aanzien van de ZW, WAO en AAW

Document bekijken

1994

Adviezen

Nederlandse sollicitatiecode

Document bekijken

De positie van de overheid

Document bekijken

Mogelijkheden tot versterking van werkgelegenheid in laagbetaalde functies

Document bekijken

Tijdelijke Wet bevriezing lonen

Document bekijken