Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overlegplatform van de gezamenlijke sectorwerkgevers en werknemers bij de overheid. De ROP heeft diverse taken. Zo voert de Raad overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert hij het kabinet en de Tweede Kamer - desgevraagd of uit eigen beweging - over aangelegenheden die het overheidspersoneelsbeleid betreffen. Ook doet de ROP aanbevelingen aan de overheidssectoren. Voorts is de ROP verantwoordelijk voor de aard en de inhoud van de pensioenvoorziening van het overheidspersoneel.

Agendacommissie ROP (ACR)

De Agendacommissie ROP bereidt de plenaire vergaderingen voor van de ROP en kan, als de Raad daarom verzoekt, onderwerpen zelfstandig ter hand nemen.

Actueel

01-09-2020Internetconsultatie over implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (downloaden als pdf, 400 kB)
14-08-2020Brief minister Ollongren - Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn (downloaden als pdf, 1,3 Mb)
20-07-2020Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn (downloaden als pdf. 150 kB)
19‑06‑2013Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders, brief 14-06-2013 (downloaden als pdf, 190 kB)
29-01-2013Wetsvoorstel Huis van Klokkenluiders, brief 29-01-2013 (downloaden als pdf, 849 kB)
05-03-2012Advies inzake ambtelijk concept wetsvoorstel ‘Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ (n.a.v. adviesaanvraag per e-mail d.d. 23 januari 2012) (downloaden als pdf, 54 kB)
15-12-2011Advies inzake wijziging Waa teneinde flexibel werken te bevorderen (downloaden als pdf, 67 kB)
21-03-2011Advies Stichting van de Arbeid en Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) m.b.t. de AMvB Commissie klokkenluiden (downloaden als pdf, 1.9 Mb)
07-07-2010Expertmeeting Beroepscode 24 juni 2010
De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft in 2008 het advies “ Professioneel handelen in het publieke domein” uitgebracht. De ROP geeft in dit advies een leidraad voor de ontwikkeling van een beroepscode waarbij het niet zozeer gaat om (gedrags-)regels, maar om het waarborgen en stimuleren van bewust en verantwoord professioneel handelen. Lees verder...
09-04-2010Het CAOP organiseert expertbijeenkomst Beroepscodes
Lees verder...
12-03-2010Advies- en verwijspunt klokkenluiden
De Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid reageren samen op de plannen van de minister van BZK voor het advies- en verwijspunt klokkenluiden. (downloaden als pdf, 0,10 Mb)
13-11-2008Adviesaanvraag Min BZK betreft klokkenluiders in de publieke sector
(downloaden als pdf, 602 K)
22-01-2008Opening fototentoonstelling'Werk aan de winkel'
Op 5 februari aanstaande is de officiële opening van de fototentoonstelling‘Werk aan de winkel, diversiteit op de arbeidsmarkt’ inhet CWI te Amsterdam.
09-10-2007ROP-advies Gelijke Beloning 2007 (downloaden als pdf, 65 K)
10-07-2006Advies ROP arbeidsmarktknelpunten Lees verder...
26-06-2006Advies ROP Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel. Lees verder...
06-10-2005Adviesaanvraag aan ROP aangaande IBO-normalisatie (downloaden als pdf, 1.4 Mb)
22-09-2005Advies aan sectoren aangaande gelijke beloning (downloaden als pdf, 57 Kb)
15-09-2005Sociale partners overheid en onderwijs: leeftijdbewust personeelsbeleid pure noodzaak
Lees verder ...
01-04-2005Briefadvies aan SZW aangaande gelijke beloning (downloaden als pdf, 60 Kb)
Adviezen ROPoverzicht
Overeenkomst inzake de Raad voor het Overheidspersoneel (01-02-2003) downloaden (pdf, 332 K)
Reglement van de Orde van ROPdownloaden (pdf, 16 K)
Regeling overleg ROPdownloaden (pdf, 40 K)