Om de transitie van (een groot deel van) de overheid naar het private arbeidsrecht te begeleiden, is in de ROP-vergadering van 6 juni 2017 besloten tot de instelling van een tijdelijke Transitiekamer. Deze Transitiekamer valt onder de ROP en is een bestuurlijk overleg van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de publieke sector.

In de Transitiekamer:

  • wordt het wetgevingsproces gemonitord en vindt -op hoofdlijnen- open en reëel overleg plaats over het wetgevingsproces;
  • vindt informatie-uitwisseling plaats m.b.t. de actuele stand van zaken van de implementatie in de sectoren;
  • kunnen eventueel besluiten worden genomen m.b.t. de implementatie van de Wnra. Van werkgeverszijde is hierbij benadrukt, dat het primaat aan de sectoren is; dit volgt uit het van toepassing zijnde sectorenmodel.

De bestuurlijke Transitiekamer komt in principe driemaal per jaar bijeen.

Inhoudelijk wordt de agenda van de Transitiekamer-vergadering gevoed vanuit een paritaire ambtelijke werkgroep, die (de bespreking van) de onderwerpen uit de vastgestelde matrix/voorraadagenda voorbereidt.

De Agendacommissie van de Transitiekamer bepaalt periodiek welke onderwerpen vanuit de paritaire ambtelijke werkgroep in aanmerking komen voor een bespreking/besluit in de eerstvolgende bestuurlijke Transitiekamer-vergadering.