De vakcentrales van overheidspersoneel en de sectorwerkgevers worden formeel geraadpleegd bij concrete aanpassings- en invoeringswetsvoorstellen over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Dat zegt Ronald Plasterk als demissionair minister van BZK op 13 oktober 2017 in een brief aan Eerste en de Tweede Kamer. De brief gaat vooral over het overleg met de vakcentrales van overheidspersoneel bij het Rijk en de decentrale overheden over de normalisering. Ook komen mogelijke gevolgen van de normalisering voor de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsplaatsen van ambtenaren aan bod.

Overleg Rijk

In de brief constateert de minister dat het overlegklimaat duidelijk is verbeterd. Sinds dit voorjaar voert hij als wetgever met de vakcentrales van overheidspersoneel overleg over de normalisering en daarvoor noodzakelijke aanpassings- en invoeringswetgeving. Daarnaast voert hij als werkgever met hen overleg over de invoering van de normalisering in de sector Rijk.

Overleg decentrale overheden

In de brief gaat de minister ook in op het overleg met de decentrale overheden. Zo deden er signalen de ronde dat deze overheden na de normalisering met hun ondernemingsraden willen overleggen over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren en niet meer met de vakcentrales van overheidspersoneel. De minister weerspreekt dat. Hij wijst erop dat de decentrale overheden werkgeversverenigingen aan het oprichten zijn, die volgens de spelregels van het cao-recht met de vakcentrales van overheidspersoneel gaan onderhandelen over een cao. De vakcentrales van overheidspersoneel blijven dus ook na de normalisering betrokken bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren bij de decentrale overheden. Wel veranderen door de normalisering de spelregels van dit overleg. Het cao-recht wordt hierop van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen

In de brief bevestigt de minister ten slotte zijn eerdere verwachting dat de normalisering niet ten koste gaat van arbeidsvoorwaarden en arbeidsplaatsen. Overheidswerkgevers kunnen de invoeringskosten van de normalisering financieren door uitgaven te herschikken binnen bestaande apparaats- en opleidingsbudgetten, De werkgevers maken hierover cao-afspraken met de vakcentrales.

Conclusie: een positief slotakkoord

Na de moeizame totstandkoming van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren laat minister Plasterk zich in zijn brief positief uit over de invoering van deze wet en het daarvoor benodigde overleg met de vakcentrales van overheidspersoneel.

Meer informatie

Hebt u juridische vragen? Neem dan graag contact op met Kees Sparrius:
T: 070 3765 893
E: k.sparrius@caop.nl