Het werken in de overheid verschilt van het werken voor een particuliere instelling of onderneming. De bijzondere positie die de overheid, en daarmee haar werknemers, in de maatschappij inneemt, verdient dan ook hernieuwde aandacht en waardering’. Aldus voormalig minister van BZK Ter Horst in haar brief aan de Tweede Kamer van 30 oktober 2008. In deze context past ook de ontwikkeling van beroepscodes in de publieke sector.

Advies beroepscodes

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft op 23 mei 2008 het advies ‘Professioneel handelen in het publieke domein’ uitgebracht. De ROP geeft daarin een leidraad voor de ontwikkeling van een beroepscode. De ROP gaat er in dit advies vanuit dat het bij beroepscodes niet zozeer gaat om (gedrags-)regels, maar om het waarborgen van bewust en verantwoord professioneel handelen.

Beroepscodes in de praktijk

Omdat de ambtenaar continu te maken heeft met verschillende belangenafwegingen die zich afspelen op de niveaus van politiek, samenleving, professionaliteit en bedrijfscultuur, dient de ambtenaar op elk moment terug te kunnen vallen op een gemeenschappelijk referentiekader om zijn handelen te toetsen en eventueel te sturen. In verschillende sectoren zijn initiatieven rondom (beroeps-/gedrags-)codes ontwikkeld, al dan niet geïnspireerd op het ROP-advies uit 2008. Om het thema een extra impuls te geven en de gelegenheid te geven te leren van praktijkervaringen wordt op nader te bepalen datum in mei/juni 2010 een expertbijeenkomst van bescheiden omvang georganiseerd.

Doel bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is verspreiding van praktijkvoorbeelden die zich bewezen hebben en waarvan het principe elders toepassing of navolging kan krijgen: leren van elkaars goede (en minder goede) ervaringen en gezamenlijk discussiëren over de kansen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan cases uit de sector Onderwijs, Politie, Defensie en Zorg en Welzijn. Elk praktijkvoorbeeld wordt ingeleid door iemand die een bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de code voor de specifieke sector en/of iemand die daar functioneel direct bij betrokken is. Doelgroep De bijeenkomst richt zich op functionarissen die betrokken zijn bij de implementatie van beroepscodes in hun organisatie of sector. Te denken valt bijvoorbeeld aan bestuurders, HRM-functionarissen, beleidsbepalers en beleidsmedewerkers, sociale partners, medezeggenschap.

Meer informatie over het thema is verkrigbaar bij Loes Spaans, T 070 376 5711.