De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) heeft in 2008 het advies “ Professioneel handelen in het publieke domein” uitgebracht. De ROP geeft in dit advies een leidraad voor de ontwikkeling van een beroepscode waarbij het niet zozeer gaat om (gedrags-)regels, maar om het waarborgen en stimuleren van bewust en verantwoord professioneel handelen. Een thema dat het verdient om op de agenda te blijven en medewerkers de gelegenheid te geven met elkaar te spreken over ervaringen, dilemma’s uit te wisselen en al doende een ‘ referentie’ te ontwikkelen voor gedeelde praktijkervaringen. Bewust omgaan met de keuzemogelijkheden en dilemma’s die samenhangen met het werken in een politieke context, met een politieke en maatschappelijke verantwoording en het eigen vakmanschap.

In verschillende sectoren zijn waardevolle en navolgenswaardige initiatieven rondom (beroeps-/gedrags-)codes ontwikkeld. Om ervaringen uit te wisselen en het thema professionalisering een extra impuls te geven, is op 24 juni een expertmeeting georganiseerd. De volgende inleidingen zijn gehouden:

  • Beroepscode Verpleging en Verzorging De code is bedoeld voor alle verpleegkundigen en verzorgenden, helpenden en zorghulpen en bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.
  • Waakzaam en Dienstbaar (“Code Blauw” – Politie Nederland) De missie ‘Waakzaam en dienstbaar staat de politie voor de waarden van de rechtsstaat’ is vertaald naar het motto ‘Waakzaam en dienstbaar’ en uitgewerkt in de beroepscode met zeven waarden: respect, transparantie, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid, rechtaardigheid en balans.
  • Beroepscode Kinderopvang Een code met ethische en praktische normen en beginselen die horen bij de uitoefening van het beroep. Gedragsregels die voorschrijven hoe je als professioneel wekende pedagogisch medewerker moet handelen en hoe je je tijdens je werk gedraagt.
  • Inleiding over “ De plaats van ethiek in de beroepsstandaard van leraren”
  • Vanuit verschillende organisaties, met name in het voortgezet onderwijs, bestond de behoefte te gaan werken aan een lerarenregister en is men gaan nadenken over kwaliteitseisen die naast bekwaamheidseisen samenhangen met de beroepsuitoefening. Dit leidde tot een visie op de plaats van beroepsethiek in de beroepsstandaard voor leraren.

Meer informatie over het thema en het vervolg dat wij daaraan geven: l.spaans@caop.nl
Het integraal verslag wordt binnenkort op deze site gepubliceerd.