De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is in september 2005 verzocht advies uit te brengen over het interdepartementaal beleidsonderzoek “Buitengewoon normaal” dat ingaat op de mogelijkheid van verdere normalisatie van de rechtspositie van het overheids- en onderwijspersoneel. De ROP heeft in reactie op deze adviesaanvraag op 26 juni 2006 een advies over normalisatie in brede zin uitgebracht. De Raad geeft in dit advies zijn visie op de mogelijkheden en wenselijkheid van verdere modernisering van de arbeidsverhoudingen binnen de overheid en het onderwijs. Indien het kabinet het besluit neemt dat de rechtspositie bij de overheid verder genormaliseerd dient te worden, wenst de Raad een aantal observaties en randvoorwaarden mee te geven waarmee in dat geval rekening dient te worden gehouden.