Nieuws berichten

Om de transitie van (een groot deel van) de overheid naar het private arbeidsrecht te begeleiden, is in de ROP-vergadering van 6 juni 2017 besloten tot de instelling van een tijdelijke Transitiekamer. Deze Transitiekamer valt onder de ROP en is een bestuurlijk overleg van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de publieke sector.

Minister Plasterk laat zich in zijn brief positief uit over de invoering van deze wet en het daarvoor benodigde overleg met de vakcentrales van overheidspersoneel.

Hoe staat het ervoor met het wetsvoorstel ‘normalisering rechtspositie ambtenaren’?

Het cao-overleg in de kabinetssectoren (Rijk, Defensie, Politie en Rechterlijke macht) wordt anders georganiseerd. Het kabinet neemt aanbevelingen over uit het rapport ‘Buitengewoon normale sturing’ van de interdepartementale werkgroep onder onafhankelijk voorzitterschap van Hans Borstlap (lid Raad van State). Ook het arbeidsvoorwaardenoverleg in het onderwijs en bij de decentrale overheden komt in het rapport aan de orde.