2020

Adviezen

Internetconsultatie over implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn (01-09-2020)

Download bestand

Brief minister Ollongren - Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn (14-08-2020)

Download bestand

Evaluatie Wet Huis voor Klokkenluiders en implementatie EU-richtlijn (20-07-2020)

Download bestand

2013

Adviezen

Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (14-06-2013)

Download bestand

Wetsvoorstel Huis van Klokkenluiders (29-01-2013)

Download bestand

2011

Adviezen

Advies inzake wijziging Waa teneinde flexibel werken te bevorderen

Download bestand

Advies Stichting van de Arbeid en Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) m.b.t. de AMvB Commissie

Download bestand

2010

Adviezen

Advies- en verwijspunt klokkenluiden

Download bestand

2008

Adviezen

Adviesaanvraag Min BZK betreft klokkenluiders in de publieke sector

Download bestand

Beroepscodes

Download bestand

2007

Adviezen

ROP-advies Gelijke Beloning 2007

Download bestand

Gelijke beloning

Download bestand

2006

Adviezen

Arbeidsmarktknelpunten Overheid en Onderwijs

Download bestand

Normalisatie Rechtspositie Overheidspersoneel

Download bestand

2005

Adviezen

Adviesaanvraag aan ROP aangaande IBO-normalisatie

Download bestand

Advies aan sectoren aangaande gelijke beloning

Download bestand

Briefadvies aan SZW aangaande gelijke beloning

Download bestand

Wegnemen van belemmeringen voor doorwerken na 65 jaar

Download bestand

Gelijke beloning 2005

Download bestand

Vluchten kan niet meer. Leeftijdsbewust personeelsbeleid bij overheid en onderwijs een noodzaak.

Download bestand

Briefadvies gelijke beloning

Download bestand

2004

Adviezen

Heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2005

Download bestand

Wetsvoorstel gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Download bestand

2003

Adviezen

Wijziging van de Ambtenarenwet verband met normen en goed ambtelijk handelen regels over integriteit.

Download bestand

Advies over voorstel van Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) en Invoeringswet financiering sociale verzekeringen (IWFSV)

Download bestand

Wijziging Militaire Ambtenarenwet: verzoek invoering verbod onderscheid al dan niet tijdelijk.

Download bestand

Briefadvies: Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met normen en waarden voor goed ambtelijk handelen en algemene regels over integriteit

Download bestand

2001

Adviezen

Briefadvies ROP: Conceptwetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid

Download bestand

Aanbeveling van de ROP aan de sectoren inzake de Arbeidsmarkt van de Overheid 1 : Investeren in mensen

Download bestand

2000

Adviezen

Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Download bestand

1999

Adviezen

Aanpassingswet OOW

Download bestand

Gevolgen veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving voor de overheid als arbeidsorganisatie

Download bestand

Proeve van Wet houdende een verbod tot het maken van ongerechtvaardigd onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte

Download bestand

Project Overheidspersoneel onder de Werkloosheidswet en de Ziektewet

Download bestand

Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg

Download bestand

1998

Adviezen

Ambtelijke status

Download bestand

Het Actie programma een leven lang leren

Download bestand

De organisatie van de uitvoering van de sociale verzekeringen

Download bestand

Werving en selectie

Download bestand

Kansen op combineren: Arbeid, Zorg en Economische Zelfstandigheid

Download bestand

Taakafbakening pensioenfondsen

Download bestand

1997

Adviezen

Werken aan Zekerheid

Download bestand

1996

Adviezen

Arbeid en Zorg

Download bestand

Wetgeving ter bestrijding van leeftijdsdiscriminatie bij werving en selectie

Download bestand

Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving

Download bestand

Voorstel van wet OOW

Download bestand

1995

Adviezen

Wet op het ouderschapsverlof

Download bestand

Kabinetsvoornemens ten aanzien van de ZW, WAO en AAW

Download bestand

1994

Adviezen

Nederlandse sollicitatiecode

Download bestand

De positie van de overheid

Download bestand

Mogelijkheden tot versterking van werkgelegenheid in laagbetaalde functies

Download bestand

Tijdelijke Wet bevriezing lonen

Download bestand